Informatie over de verwerking van persoonsgegevens 

Op deze website vindt u alle informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken in verband met het gebruik van onze website, onze procedures en uw rechten. De informatie in deze paragraaf blijkt uit de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, die we hierna ‘AVG’ [1] zullen noemen.

Wie verwerkt uw gegevens

Wij, wissner-bosserhoff Nederland BV [2], zijn de verantwoordelijken voor uw persoonsgegevens. Onze onderneming is onderdeel van het internationale concern LINET Group SE [3], waartoe ook overige fabrikanten van gezondheidsproducten en onze filialen in afzonderlijke landen behoren. Deze ondernemingen kunnen uw persoonsgegevens verwerken in de rol van processor of controller. De gegevensverwerking vindt plaats op grond van ons gerechtvaardigd belang bij overleg binnen de onderneming en benchmarking (art. 6 lid 1 sub f van de AVG)
Uw persoonsgegevens kunnen door de hierna volgende verwerkers uitsluitend op basis van een overeenkomst tot verwerking van persoonsgegevens verder worden verwerkt, welke overeenkomst de bescherming van uw privacy waarborgt.

OndernemingDoel, soort gegevens
Acid21 GmbHDirect marketing – cookies, e-mailadres
Dial Telecom, a.s.Exploitatie website – IP-adres, activiteit
Internet Project, a.s.Ontwikkeling en beheer website – IP-adres, activiteit, cookies, inhoud van de gezonden formulieren
Demani SalesDirect marketing/callcenter – telefoonnummer
Druckerei Schmidt GmbH & Co. KGDirect marketing/m.b.t. poststukken – postadres

Bovendien kunnen de hierna volgende diensten die wij in verband met onze website gebruiken, ook werken met uw persoonsgegevens:
Service Link Doel, inhoud van de gegevens

ServiceLinkDoel, inhoud van de gegevens
Facebook Adswww.facebook.com/adsGerichte reclame (alleen wanneer u daarvoor toestemming geeft)
Google Advertisinghttps://adwords.google.comGerichte reclame (alleen wanneer u daarvoor toestemming geeft)
Sendinblue https://www.sendinblue.com/
Direct marketing (alleen als u toestemming geeft)

In het kader van de websiteanalyse maken wij op onze website gebruik van de tool Google Analytics, waarvoor we de nodige voorzorgsmaatregelen hebben genomen om geen persoonsgegevens door te geven.

Waar worden uw gegevens verwerkt

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen binnen precies beschreven processen, die als volgt kunnen worden samengevat:

IP-adres 

Wij hebben uw IP-adres nodig om u onze website te tonen. Om veiligheidsredenen slaan wij uw IP-adres samen met de toegangsdatum 7 dagen na uw laatste bezoek op in het toegangslog. Daarna worden de gegevens gewist.

Cookies

Wij gebruiken op onze website verschillende soorten cookies:

Technische cookies

Dankzij deze cookies weet onze website bijvoorbeeld welke taal u heeft gekozen. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en worden uitsluitend voor dit doel gebruikt. Deze cookies worden net zolang in uw browser opgeslagen totdat u daar cookies verwijdert.

Analyse cookies

Wij gebruiken op onze website de tool Google Analytics om het aantal websitebezoeken bij te houden zonder persoonsgegevens te verzenden. Analytische cookies worden na uw laatste bezoek maximaal 26 maanden in uw browser opgeslagen.

Cookies voor reclame

Wij gebruiken de diensten van Facebook- en Google-advertenties op onze website voor gerichte reclame, echter alleen wanneer u daarvoor toestemming geeft. U kunt meer vinden over de cookies van deze diensten op www.facebook.com/ads en https://adwords.google.com.

Nieuwsbrief

We sturen onze nieuwsbrief aan onze klanten, medewerkers en alleen aan personen die in dit geval op onze website hebben aangegeven dat zij deze willen ontvangen en toestemming hebben gegeven om zakelijke berichten te ontvangen. U kunt onder http://www.wi-bo.nl/nl en http://www.wi-bo.nl/nl/media/persberichten aangeven, dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. In elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid zich onder andere met een desbetreffende link weer voor de nieuwsbrief af te melden.

De gebruikte nieuwsbrief software is Sendinblue. Uw gegevens worden verzonden naar Sendinblue GmbH. Het is verboden om uw gegevens te verkopen en te gebruiken voor andere doeleinden dan het verzenden van nieuwsbrieven. Sendinblue is een Duitse, gecertificeerde aanbieder, die is geselecteerd in overeenstemming met de eisen van de Basic Data Protection Regulation en de Federal Data Protection Act. Meer informatie vindt u hier:https://www.sendinblue.com/gdpr/

Contactformulier

Met behulp van het contactformulier kunt u ons alle aanvragen sturen of kunnen wij een zakenrelatie beginnen. In het contactformulier werken wij eventueel met uw naam, eventueel informatie over de onderneming en e-mailadres (eventueel ook postadres en telefoonnummer). Wij verwerken deze gegevens alleen voor het aanbieden van onze diensten, het voeren van gesprekken over een aanbod of het geven van een antwoord op uw vragen en slaan de gegevens niet langer dan 12 maanden na het versturen van het formulier op, tenzij u toestemming heeft gegeven voor de verdere verwerking van uw gegevens, of er is reden de gegevens verder op te slaan, bijvoorbeeld ter uitvoering van het contract (art. 6 lid 1 sub b van de AVG). 

Uw rechten

U heeft het recht:

  • overeenkomstig art. 7 lid 3 van de AVG uw eenmaal gegeven toestemming te allen tijde ten opzichte van ons in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij niet meer mogen doorgaan met de gegevensverwerking die berustte op deze toestemming;
  • overeenkomstig art. 15 van de AVG informatie te verkrijgen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder kunt u informatie verlangen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorie van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagduur, het bestaan van het recht op het rectificeren, wissen, beperken van de verwerking of het recht tegen die verwerking bezwaar te maken, de bron van uw gegevens, voor zover deze niet bij ons werden verzameld, alsook over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en eventueel relevante informatie met betrekking tot details daaromtrent;
  • overeenkomstig art. 16 van de AVG onverwijld rectificatie te verlangen van onjuiste persoonsgegevens of het recht op vervollediging van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen;
  • overeenkomstig art. 17 van de AVG verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover de verwerking niet nodig is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verplichting, voor het vervullen van een taak van algemeen belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen;
  • overeenkomstig art. 18 van de AVG beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, u zich echter verzet tegen het wissen ervan en wij de gegevens niet meer nodig hebben, u deze echter nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of u overeenkomstig art. 21 van de AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking;
  • overeenkomstig art. 20 van de AVG uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of het recht de gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen en
  • overeenkomstig art. 77 van de AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich daartoe wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gewoonlijke verblijfplaats of die van de plaats waar wij zijn gevestigd.

Voor zover uw persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 regel 1 sub f van de AVG worden verwerkt, heeft u overeenkomstig art. 21 van de AVG het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover er redenen zijn die uit uw bijzondere situatie blijken.
Mocht u gebruik willen maken van uw recht van bezwaar, dan volstaat om contact met ons op te nemen per mail (infogdpr@linetgroup.com), telefonisch (+31 (0) 786521850) of u kunt zich direct melden bij wissner-bosserhoff Nederland B.V., Amstelwijckweg 2, NL-3316BB Dordrecht met betrekking tot de bovengenoemde voorwaarden.
U kunt uw gegeven toestemming intrekken na de procedure vermeld in de tekst van de desbetreffende toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens.

Gebruik van Google Analytics

Op onze website maken we gebruik van de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna ‘Google’ genoemd). Het doel van de gegevensverwerking is het analyseren van deze website en haar bezoekers. Daartoe zal Google in opdracht van de exploitant van deze website de verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om verslagen over de websiteactiviteiten samen te stellen voor de exploitant van de website en om verdere dienstverleningen uit te werken die te maken hebben met het gebruik van de website en het internet. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Op deze website is de IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de overeenkomst buiten de Europese Economische Ruimte eerst afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar afgekort. Uw gegevens worden eventueel in de VS overgedragen. Voor het overdragen van gegevens in de VS is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar. De verwerking vindt plaats op grond van art. 6 (1) sub f van de AVG vanuit het gerechtvaardigd belang de website doelgericht vorm te geven die aan de behoeften van de mensen voldoet. U heeft het recht, om redenen die uit uw bijzondere situatie blijken, te allen tijde deze op art. 6 (1) sub f van de AVG berustende verwerking van uw persoonsgegevens tegen te spreken.

U kunt daartoe het opslaan van de cookies verhinderen door overeenkomstige technische instellingen in uw browsersoftware; we wijzen er echter op dat u in dit geval mogelijk niet over de volledige functionaliteit van deze website zult kunnen beschikken. U kunt bovendien de registratie en het overmaken aan Google van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google, verhinderen door via volgende link [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de] de beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren. Om de registratie door Google Analytics voor alle apparaten te verhinderen kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out-cookies verhinderen de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website. Voor een volledige werking van de opt-out moet u dit uitvoeren op alle gebruikte systemen en apparaten. 
Nadere informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder https://www.google.com/analytics/terms/de.html, resp. onder https://www.google.de/intl/de/policies/.

Gebruik van de remarketing- of ‘Soortgelijke doelgroepen’-functie van Google Inc.

Op onze website maken we gebruik van de remarketing- of ‘Soortgelijke doelgroepen’-functie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna ‘Google’ genoemd). Het doel van deze functie is het analyseren van het bezoekersgedrag en de interesses van de bezoeker.

Voor het uitvoeren van de analyse van het websitegebruik, die de basis vormt voor het opstellen van relevante advertenties, gebruikt Google cookies. Via de cookies worden de websitebezoeken alsook de geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website geregistreerd. Er worden geen persoonsgegevens van de websitebezoekers opgeslagen. Wanneer u vervolgens een andere website in het Google-display netwerk bezoekt, wordt reclame getoond die zeer waarschijnlijk betrekking heeft op eerder opgeroepen product- en informatiegebieden.
Uw gegevens worden daarbij eventueel ook in de VS overgedragen. Voor het overdragen van gegevens in de VS is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar.

De verwerking vindt plaats op grond van art. 6 (1) sub f van de AVG vanuit het gerechtvaardigd belang de bezoekers van de website doelgericht aan te spreken met reclame, doordat voor bezoekers van de website van de aanbieder gepersonaliseerde relevante advertenties worden geplaatst wanneer zij andere websites in het Google-display netwerk bezoeken.
U heeft het recht, om redenen die uit uw bijzondere situatie blijken, te allen tijde deze op art. 6 (1) sub f van de AVG berustende verwerking van uw persoonsgegevens tegen te spreken.

Daartoe kunt u het gebruik van cookies door Google permanent deactiveren door de volgende link te volgen en de daar verstrekte plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
Ook kunnen gebruikers het gebruik van cookies door derde aanbieders deactiveren, door de deactiveringspagina van de netwerkadverteerders (Network Advertising Initiative) onder https://www.networkadvertising.org/choices/ op te roepen en de daar genoemde nadere informatie om te zetten naar een Opt-Out.
Nadere informatie m.b.t. Google Remarketing alsook de daarbij behorende privacyverklaring vindt u onder: https://www.google.com/privacy/ads/

Gebruik van Google AdWords Conversion-Tracking

Op onze website maken we gebruik van het online reclameprogramma ‘Google AdWords’ en in dit kader van Conversion-Tracking (het analyseren van handelingen, die een gebruiker op een website uitvoert). De Google Conversion-Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna ‘Google’ genoemd). Wanneer u op een advertentie klikt die door Google is geplaatst, wordt een cookie voor de Conversion-Tracking op uw computer geplaatst. Deze cookies zijn beperkt geldig, bevatten geen persoonsgegevens en dienen niet ter persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en de cookie nog niet is vervallen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en zo naar deze website bent doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. Het is dus niet mogelijk, dat cookies via de websites van AdWords-klanten kunnen worden getraceerd.
De informatie die met behulp van de Conversion-cookie wordt ingewonnen is bedoeld voor het opstellen van Conversion-statistieken. Hierbij vernemen wij het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en dat werd doorgestuurd naar een van een Conversion-Tracking-tag voorziene pagina. We verkrijgen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. De verwerking vindt plaats op grond van art. 6 (1) sub f van de AVG vanuit het gerechtvaardigd belang bij doelgerichte reclame en de analyse van de uitwerking en efficiëntie van deze reclame.

U heeft het recht, om redenen die uit uw bijzondere situatie blijken, te allen tijde deze op art. 6 (1) sub f van de AVG berustende verwerking van uw persoonsgegevens tegen te spreken.
U kunt daartoe het opslaan van de cookies verhinderen door overeenkomstige technische instellingen in uw browsersoftware. We wijzen er echter op dat u in dit geval mogelijk niet over de volledige functionaliteit van deze website zult kunnen beschikken. U wordt dan niet in de statistieken van de Conversion-Tracking opgenomen.
Voorts kunt u in de reclame-instellingen bij Google voor u gepersonaliseerde reclame deactiveren. Een desbetreffende handleiding vindt u onder https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de Ook kunt u het gebruik van cookies door derde aanbieders deactiveren, door de deactiveringspagina van de netwerkadverteerders (Network Advertising Initiative) onder https://www.networkadvertising.org/choices/ op te roepen en de daar genoemde nadere informatie om te zetten naar een opt-out.
Nadere informatie, alsook de privacyverklaring van Google vindt u onder: https://www.google.de/policies/privacy/

Gebruik van Facebook Remarketing

Op onze website maken we gebruik van de remarketingfunctie ‘Custom Audiences’ van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS; hierna ‘Facebook’ genoemd) of indien u in de EU gevestigd bent Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland).
Het doel van deze functie is bezoekers van de website doelgericht aan te spreken met relevante reclame in het sociale netwerk Facebook.

Hiervoor werd op de website de remarketingtag van Facebook geïmplementeerd. Via deze tag wordt bij een bezoek aan de website een directe verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht. Daardoor wordt aan de Facebook-server doorgegeven welke pagina’s u van ons heeft bezocht. Facebook voegt deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount van Facebook. Wanneer u het sociale netwerk Facebook bezoekt, worden dan gepersonaliseerde relevante Facebook-ads getoond. De verwerking vindt plaats op grond van art. 6 (1) sub f van de AVG vanuit het gerechtvaardigd belang bij het hierboven genoemde doel.

Binnen ons online aanbod maken wij op grond van ons gerechtvaardigd belang bij de analyse, optimalisatie en rendabele exploitatie van ons online aanbod en voor dit doel gebruik van het zogenaamde ‘Facebook-pixel’. Met behulp van het Facebook-pixel kan Facebook zich in dit kader specifiek richten op de bezoekers van ons aanbod voor het presenteren van advertenties, de zgn. ‘Facebook-ads’.  

U heeft het recht, om redenen die uit uw bijzondere situatie blijken, te allen tijde deze op art. 6 (1) sub f van de AVG berustende verwerking van uw persoonsgegevens tegen te spreken.
Nadere informatie over het verzamelen en het gebruiken van gegevens door Facebook, over uw rechten dienaangaande en de mogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaring van Facebook onder https://www.facebook.com/about/privacy/.

Gebruik van YouTube

Op onze website maken we gebruik van de functionaliteit van YouTube LLC. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS; hierna ‘YouTube’ genoemd) voor het integreren van YouTube-filmpjes.
YouTube is een aan Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna ‘Google’ genoemd) gelieerde onderneming.
De functionaliteit zorgt ervoor, dat in een iFrame op de website bij YouTube neergelegde videofilmpjes worden getoond. Daarbij is de optie ‘uitgebreide gegevensbeschermingsmodus’ geactiveerd. Daardoor wordt door YouTube geen informatie over de websitebezoekers opgeslagen. Pas wanneer u een filmpje bekijkt, wordt daarover informatie aan YouTube doorgegeven en daar opgeslagen.
Nadere informatie over het verzamelen en het gebruiken van gegevens door YouTube en Google, over uw rechten dienaangaande en de mogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaring van YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).

Diensten van chatprogramma’s

Door het verzenden van een eerste bericht aan wissner-bosserhoff Nederland BV (hierna ‘Verzender’) geef ik overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a van de AVG toestemming voor het gebruik door verzender van mijn persoonsgegevens (bijvoorbeeld achter- en voornaam, telefoonnummer, messenger-ID, profielfoto, berichten) voor het direct communiceren en de daarvoor benodigde gegevensverwerking onder gebruikmaking van het enigerlei gekozen chatprogramma. Voor het gebruik van deze dienst is een bestaand messaging-account bij de respectieve aanbieder nodig.

Verantwoordelijke aanbieder van het chatprogramma is bij
Whatsapp WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS, waarvan de privacyverklaring kan worden opgeroepen onder https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy
Facebook Messenger Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS, waarvan de privacyverklaring kan worden opgeroepen onder www.facebook.com/about/privacy
Telegram Telegram Messenger LLP, 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom, waarvan de privacyverklaring kan worden opgeroepen onder https://telegram.org/privacy
Insta News Pylba Inc., 314 27th Avenue, San Mateo, CA, 94403, VS, waarvan de privacyverklaring kan worden opgeroepen onder apps.pylba.com/privacy


Wij zijn er ons van bewust, dat de respectieve aanbieder persoonsgegevens (in het bijzonder metadata over communicatie) ontvangt, die ook op servers in landen buiten de EU (bijvoorbeeld de Verenigde Staten) worden verwerkt waarin geen adequaat gegevensbeschermingsniveau kan worden gegarandeerd. Whatsapp Inc. en Facebook Inc. zijn echter onder de ‘Privacy Shield’-overeenkomst gecertificeerd en bieden daardoor een garantie het Europese gegevensbeschermingsrecht na te leven. U kunt meer informatie vinden in de bovenstaande privacyrichtlijnen van de respectieve chatprogramma’s. De verzender heeft noch precieze kennis, noch invloed op de gegevensverwerking door de respectieve aanbieder.

Uw toestemming voor deze gegevensverwerking kan te allen tijde in het respectieve chatprogramma vrij worden ingetrokken door het invoeren van de tekst ‘STOP’.
Om al uw gegevens te laten verwijderen die bij onze dienstverleners zijn opgeslagen stuurt u via uw chatprogramma een bericht met de tekst ‘ALLE GEGEVENS WISSEN’.
Voor het verrichten van deze dienst wordt de technisch dienstverlener WhatsBroadcast GmbH, Schwanthalerstraße 32, 80336 München ingeschakeld om de opdracht van de verzender uit te voeren.

_________________________________________________

[1] Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG

[2] wissner-bosserhoff Nederland B.V., gevestigd aan de Keerweer 42, 3316 KA Dordrecht, NEDERLAND, ingeschreven in het handelsregister van Rotterdam 23079144.

[3] LINET Group SE, gevestigd aan de Amstelwijckweg 2-C, Dordrecht, 3316 BB, Nederland